Informace pro akcionáře - AGRO Blatná, a.s.

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Informace pro akcionáře

AGRO Blatná a.s.
se sídlem Lnáře, Lnáře čp. 147, okres Strakonice, PSČ 387 42
Identifikační číslo 482 02 479
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 568
 
Představenstvo společnosti AGRO Blatná a.s. svolává ve smyslu § 31 stanov a § 402 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen Zákon)
 
řádnou  valnou  hromadu  společnosti
která se bude konat dne 24. 6. 2015 od 14:00 hodin
v sídle společnosti ve Lnářích.
Jednání valné hromady se bude řídit tímto  p o ř a d e m:
1.        Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti valné hromady.
2.        Volba orgánů valné hromady.
3.        Výroční zpráva společnosti za rok 2014 (včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku) a informace o předpokládaném hospodaření v roce 2015.
4.        Zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2014.
5.        Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti (včetně seznámení s výrokem auditora, vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky), rozhodnutí o rozdělení zisku.
6.        Určení auditora k provedení povinného auditu roční účetní závěrky za rok 2015.
7.        Rozhodnutí o odměně místopředsedy představenstva za rok 2014.
8.        Závěr jednání.
Návrhy usnesení k projednávaným věcným bodům pořadu jednání a jejich zdůvodnění, vyjádření
představenstva k navrhovaným bodům pořadu jednání:
K bodu 3. pořadu jednání:
vyjádření představenstva: Představenstvo má zákonnou povinnost předložit valné hromadě společně s účetní závěrkou i Výroční zprávu společnosti za rok 2014, součástí které je Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014. Představenstvo současně předkládá společnosti Informace o předpokládaném hospodaření společnosti v roce 2015. Tyto zprávy poskytují pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala tyto zprávy na vědomí. Představenstvo nenavrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.
K bodu 4. pořadu jednání:
vyjádření představenstva: Dozorčí rada má zákonnou povinnost předložit valné hromadě Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích její činnosti za rok 2014. Tato zpráva poskytuje informaci o provádění kontrolní a jiné zákonem stanovené činnosti dozorčí rady v roce 2014. Představenstvo a dozorčí rada navrhují, aby valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí. Představenstvo ani dozorčí rada nenavrhují k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.
K bodu 5. pořadu jednání:
návrh usnesení:  Valná hromada:
a)   schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014 včetně ostatních přednesených částí výroční zprávy ve znění předneseném představenstvem;
b)   valná hromada rozhoduje o rozdělení dosaženého zisku ve výši 10 486 171,08 Kč takto:
a)   příděl do sociálního fondu ve výši 130 000,00 Kč
b)   nerozdělený zisk ve výši 10 356 171,08 Kč.
zdůvodnění návrhu usnesení: Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a Zákonem k projednání a schválení řádnou účetní závěrku společnosti za ukončený hospodářský rok a ostatní části Výroční zprávy, jak byla přednesena v bodu č. 4 pořadu jednání. Povinnost valné hromady jí projednat do 6 měsíců od posledního dne účetního období vyplývá ze Zákona a zvláštního zákona. Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit předkládanou účetní závěrku a přednesené části výroční zprávy. Představenstvo navrhuje, aby dosažený zisk byl rozdělen způsobem navrženým v usnesení. 
K bodu 6. pořadu jednání:
návrh usnesení:  Auditorem k povinnému ověření účetní závěrky za rok 2014 se určuje Ing. Motejzík Jan, auditor č. 2088 KAČR, místem podnikání Roztoky, Nad vinicemi 1549, Praha a Ing. Motejzík Václav, auditor č. 452 KAČR, místem podnikání Blatná, Boženy Němcové 245 .
zdůvodnění návrhu usnesení: Povinnost určit auditora k povinnému ověření účetní závěrky společnosti vyplývá z § 17 zákona o auditorech. Auditora určuje valná hromada. Představenstvo navrhuje určit auditory: Ing. Motejzík Jan, auditor č. 2088 KAČR, místem podnikání Roztoky, Nad vinicemi 1549, Praha a Ing. Motejzík Václav, auditor č. 452 KAČR, místem podnikání Blatná, Boženy Němcové 245, kteří ověřovali účetní závěrky společnosti v předchozích letech.  
K bodu 7. pořadu jednání:
návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výplatu pohyblivé složky mzdy ředitele společnosti Ing. Václava Džise za rok 2014 ve výši 80 % ročního příslibu (Smlouva o výkonu funkce výkonného člena představenstva schválená valnou hromadou dne 24. 6. 2014).
zdůvodnění návrhu usnesení: V souladu se Smlouvou o výkonu funkce výkonného člena představenstva ze dne
24. 6. 2014 a schválené dne 24. 6. 2014 navrhuje představenstvo společnosti, aby valná hromada schválila výplatu pohyblivé složky mzdy pro ředitele společnosti v navrhované výši. S ohledem na hospodářský výsledek společnosti za rok 2014 jsou splněny podmínky pro přiznání a výplatu navrhované odměny.   
 
Poučení a upozornění pro akcionáře:
Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinávrh k záležitosti uvedené v pořadu valné hromady, doručí jej společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Bližší podmínky uplatňování návrhů a protinávrhů stanoví § 361 a násl. Zákona. Akcionář je dále oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může takovou žádost podat písemně, a to po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Bližší podmínky podávání žádostí stanoví § 357 a násl. Zákona.
Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby v době od 30. dne přede dnem konání valné hromady až do dne jejího konání nahlédl zdarma do všech projednávaných dokumentů, a to v pracovní době od 8:00 hodin do 15:30 hodin.
 
Hlavní údaje o účetní závěrce za rok 2014 a zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy
Představenstvo společnosti zveřejňuje tímto následující hlavní údaje účetní závěrky za rok 2014 (v tis Kč):
Aktiva celkem      432 497                         Pasiva celkem    432 497                  Výnosy celkem        753 348
Stálá aktiva          187 581                         Vlastní kapitál    171 097                 Náklady celkem      742 862
Oběžná aktiva      243 909                         Cizí zdroje          261 397                  Zisk za úč.období      10 486
Ostatní aktiva           1 007                         Ostatní pasiva                3
 
Výsledky účetní závěrky byly ověřeny auditem.
Účetní závěrka je současně v plném rozsahu zveřejněna na internetových stránkách společnosti. Takto bude uveřejněna po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po jejím schválení nebo neschválení. Dále je takto uveřejněna i Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
 
Výzva ke sdělení povinného údaje
Akcionáři se vyzývají, aby společnosti bez zbytečného odkladu písemně sdělili číslo svého bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby v České republice. Tento údaj jako povinný bude zapsán do seznamu akcionářů a bude v budoucnu použit pro výplatu podílu na zisku, pokud o takové výplatě rozhodne valná hromada
společnosti. Podle platné právní úpravy nelze vyplatit podíl na zisku jiným způsobem než jeho odesláním na číslo účtu zapsané v seznamu akcionářů.    
 
Internetové stránky společnosti a uveřejnění
Dokumenty týkající se valné hromady, tj. pozvánka na valnou hromadu, účetní závěrka, Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a ostatní dokumenty výslovně uvedené v pozvánce a dále znění doručeného návrhu nebo protinávrhu akcionáře jsou nebo ve lhůtě pro svolání valné hromady budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti na www. agroblatna.cz, záložka Informace pro akcionáře. 
S ohledem na zveřejňované údaje žádáme akcionáře, aby přístupové heslo neposkytovali jiný osobám a aby jej chránili před zneužitím.
 
Organizační pokyny :
Prezence akcionářů začne od 13:30 hodin. Vzhledem k postupu a časové náročnosti prezence akcionářů se, prosím,  dostavte na jednání valné hromady s dostatečným časovým předstihem. Jednání valné hromady bude zahájeno v 14:00 hodin a k  této hodině bude zjišťována přítomnost akcionářů a usnášeníschopnost valné hromady.
Prosíme proto akcionáře o dochvilnost. Při registraci se akcionáři - fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost při registraci doložit. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Předtisk plné moci je přiložen k pozvánce.
Pokud nebude valná hromada usnášeníschopná, bude svolána představenstvem společnosti náhradní valná hromada, která se bude konat nejdéle do šesti týdnů ode dne 24. 6. 2015.
 
 
Ve Lnářích dne 12. 5. 2015
 
Představenstvo společnosti
 
Ing. Václav Džis
 místopředseda představenstva
 
Hledat
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky